BIBLIOGRAFSKE REFERENCE

1.01  Izvirni znanstveni članki

Cividini A., Flisar T., Kovač M., Kompan D. 2016. Correlations between udder traits and their relationship with milk yield during first lactation in Slovenian Alpine goats. V: Dovč P. (ur.). Technology driven animal production, 24th International Symposium Animal Science Days, Ptuj, September 21st-23rd, 2016. Ljubljana: Biotechnical Faculty, 5: 113-117.

 

1.04 Strokovni članek

Zajc P., Cividini A., Simčič M. 2017. Četrti strokovni posvet Reja drobnice. Drobnica: strokovna revija za rejce in ljubitelje, 22: 6, 7-10

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevki na konferenci

Cividini A., Simčič M. 2017. The effect of the body condition score at artificial insemination on prolificacy traits in Slovenian Alpine goats. Agriculture Conspectus Scientificus, 82: 3, 249 - 253

Cividini A., Simčič M. 2017. Ocenjevanje lastnosti zunanjosti in telesne kondicije pri kozah. V: Cvirn M. (ur.). Zbornik predavanj, 4. strokovni posvet Reja drobnice, Dobrna, 23. in 24. november 2017. Slovenj Gradec: Kmetijska založba., str. 35-42.

Treven P., Cividini A., Čanžek Majhenič A., Mohar Lorbeg P. 2017. Značilnosti kozjega mleka ekološke in konvencionalne reje. V: Cvirn M. (ur.). Zbornik predavanj, 4. strokovni posvet Reja drobnice, Dobrna, 23. in 24. november 2017. Slovenj Gradec: Kmetijska založba., str. 113-122.

Moljk B., Brečko J., Cividini A. 2017. Model za ocenjevanje stroškov prireje kozjega mleka – izdelava tehnoloških kart na podlagi slovenskih rej. V: Cvirn M. (ur.). Zbornik predavanj, 4. strokovni posvet Reja drobnice, Dobrna, 23. in 24. november 2017. Slovenj Gradec: Kmetijska založba., str. 123-134.

Sušnik L., Simčič M., Zupan M. 2017. Spremljanje obnašanja koz slovenske srnaste pasme na ravninskem pašniku. V: Cvirn M. (ur.). Zbornik predavanj, 4. strokovni posvet Reja drobnice, Dobrna, 23. in 24. november 2017. Slovenj Gradec: Kmetijska založba., str. 157-164.

Sušnik L., Simčič M., Zupan M. 2017. Obnašanje koz slovenske srnaste pasme v molzišču. V: Cvirn M. (ur.). Zbornik predavanj, 4. strokovni posvet Reja drobnice, Dobrna, 23. in 24. november 2017. Slovenj Gradec: Kmetijska založba., str. 165-171.

Jordan D., Simčič M., Zupan M. 2017. Ocenjevanje dobrega počutja v sistemu uhlevitve z in brez izpusta. V: Cvirn M. (ur.). Zbornik predavanj, 4. strokovni posvet Reja drobnice, Dobrna, 23. in 24. november 2017. Slovenj Gradec: Kmetijska založba., str. 173-182.

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Čanžek Majhenič A., Treven P., Mohar Lorbeg P. 2016. Utjecaj organskoga i konvencionalnog uzgoja koza na senzorska i reološka svojstva fermentiranih mliječnih proizvoda V: Antunac N. (ur.). 42. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, 9.-12. studenoga 2016. Zagreb: Hrvatska mljekarska udruga. str. 29-30.

 

1.25 Drugi sestavni deli

Žan Lotrič M., Cividini A., Simčič M. 2017. Izobraževanje za kozjerejce. Drobnica: strokovna revija za rejce in ljubitelje, 22: 1, 14-15

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

Ferlinc Guzelj I., Gazvoda D., Humar M., Dovč P., Čepon M., Voljč M., Simčič M., Beci A., Fortuna L., Terčič D., Marinšek-Logar R., Vidmar B., Narat M., Hudina M., Vidmar A. M., Golobič M., Benedik A., Poklar Ulrih N., Malec L., Šernek M., Pongrac M., Repič R., Šenekar S., Jurc M., Javornik J., Ferlinc Guzelj I. (urednik). Biotehniška fakulteta v Ljubljani obeležuje 70-letnico delovanja, (Ljudje in zemlja). Maribor: Regionalni RTV Center; Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ljudje-in-zemlja/174508962.

 

Magistrska dela (bolonjski študij)

Mravljak E. Kakovost kozjega sira iz mleka ekološke in konvencionalne reje : magistrsko delo = Quality of goat's cheese from organic and conventional farming : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Živilstvo, 44). Ljubljana, 2017. X, 60 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92666.

Kolenc B. Sposobnost fermentacije kozjega mleka ekološke in konvencionalne reje : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Fermentation ability of goats milk from organic and conventional farming : M. Sc. thesis : Master Study Programmes. Ljubljana, 2017. XII, 54 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91423.