Splošno

V raziskavo je vključenih 60 koz srnaste pasme. Razdeljene so naključno v dve skupini po 30 koz glede na način reje (ekološki oz. konvencionalni). Koze so bile kupljene kot mladice pri slovenskih rejcih koz vključenih v kontrolo porekla in proizvodnje. Po nakupu so bile vseljene v karantenski hlev v Logatcu, kjer so opravile pregled na kužne bolezni. Po obdobju v karanteni so bile dne 25. oktobra 2014 preseljene v hlev za koze. V mesecu novembru 2014 so bile koze osemenjene, v decembru 2014 pa z ultra zvokom pregledane na brejost.


Cilji in hipoteze raziskave

V raziskavi želimo ovrednotiti ekološki in konvencionalni način prireje kozjega mleka ter proučiti ali obstajajo razlike v količini in kakovosti proizvodov. Hkrati želimo proučiti gospodarnost-ekonomičnost ekološke reje v primerjavi s konvencionalno rejo koz. Proučevali bomo tehnološke lastnosti ekološko ali konvencionalno prirejenega mleka, spremljali zdravstveno stanje in plodnost v obeh načinih reje. Ni poznano, s kakšnimi problemi pri sami tehnologiji reje se srečujejo rejci predvsem v ekološkem načinu reje, saj se morajo držati smernic okoljskih programov. Na področju tehnologije reje koz, predvsem pa prireje kozjega mleka, ni veliko raziskav. Posledično nimamo dovolj obratoslovnih podatkov za ekonomske ocene prireje kozjega mleka. V praksi si pogosto pomagamo z izkušnjami posameznih rejcev v kombinaciji s tujo literaturo, med katerimi so najpogosteje uporabljeni katalogi stroškov po metodi pokritja nam primerljivih držav. Z raziskavo bi omenjena vprašanja ovrednotili in dobili odgovore, ki bi v nadaljevanju služili strokovnim službam, svetovalcem, mlekarnam in kmetom, saj bi lahko prenos teh ugotovitev potekal na vseh nivojih s pomočjo demonstracijskega centra.


Vsebina in program dela

Raziskavo bomo opravili v posameznih vsebinskih sklopih, ki so nadalje razdeljeni v delovne naloge (DN). Vsebinski sklopi so sklopi po posameznih raziskovalnih področjih, znotraj katerih bomo spremljali različne parametre oz. kazalnike uspešnosti ekološkega in na drugi strani konvencionalnega načina reje mlečnih koz. Vse parametre znotraj posameznega sklopa bomo spremljali v obeh načinih reje (ekološkem in konvencionalnem).


Vsebinski sklopi:

1.) NAČIN REJE
2.) PREHRANA IN KAKOVOST KRME
3.) OBNAŠANJE IN DOBRO POČUTJE ŽIVALI
4.) MAŠČOBNOKISLINSKA SESTAVA IN TEHNOLOŠKE LASTNOSTI MLEKA
5.) PAŠA IN SESTAVA RUŠE
6.) GOSPODARNOST REJE
7.) PRIMERJALNA REJA V POGOJIH REJE (NA KMETIJI)


Več o projektu:

PROGRAM DELA CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA V4-1416

ČASOVNICA

POTEK DELA