Število ocen PV po lastnostih in letih obdelave
- populacija : ČB križanke
- tip PV : nacionalni (N) klasični (CBV) obračun

Sklop * lastnost Leto obdelave Skupaj
2021
0303 potek telitve 131 Potek tel-direktni 1,006 1,006
Skupaj 1,006 1,006

Nacionalni obračun PV 2110